ពិធីផ្សព្វផ្សាយការងារចាត់តាំង កសាងគណបក្ស ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម សោម សឿន


ពិធីផ្សព្វផ្សាយការងារចាត់តាំង កសាងគណបក្ស ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម សោម សឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ប្រធានគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណបក្សខេត្ត នៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត រសៀលថ្ងៃទី 16 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 ។