ពិធីផ្សព្វផ្សាយការងារចាត់តាំង កសាងគណបក្ស ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម សោម សឿន