#អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅក្រុងស្ទឹងសែន


ក្រុងស្ទឹងសែន ៖ ១៨.៧៨ % ជាអត្រាល្អជាងស្រុកដទៃ ក្នុងនោះមាន ៣ សង្កាត់ ដែលអាត្រានៃភាពក្រីក្រនៅខ្ពស់ជាងគេ គឺ សង្កាត់ស្រយូវ ២៣.៩០% សង្កាត់អូរកន្ធរ ២៣.៥០% ,សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ២០.៨៨% ។
សង្កាត់ដែលមានអត្រាភាពក្រីក្រទាបជាងគេ គឺ សង្កាត់កំពង់ធំ ១២.១៤%, សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ១៣.១២% ,ព្រៃតាហ៊ូ ១៣.៧៥%, កំពង់រទេះ ១៥.១១%, ដំរីជាន់ខ្លា ១៧.៣៤% (ទិន្នន័យពីមន្ទីរផែនការខេត្ត) ។

12308524_867381236716924_5355480349977423479_n12308264_867384306716617_5576855364342490727_n   10995800_1611670732405327_1871505730241203094_n