#អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅស្រុកកំពង់ស្វាយលំដាប់លេខ ៧ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ


(២៦.០៩%)លំដាប់ថ្នាក់លេខ ៧ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ៖ ឃុំដំរីស្លាប់ ១៩.៩៥% , កំពង់គោ ២០.៧៨%,ត្បែង ២១.៤៤% , ត្រពាំងប្ញស្សី ២១.៩១% ,ព្រៃគុយ ២២.៧១% , កំពង់ស្វាយ ២២.៩៨% ,សានគ ២៥.០៧%, ជ័យ ២៥.៦២% ,ក្តីដូង ២៥.៧០%, ផាត់សណ្តាយ ២៥.៩៣%, និពេច ២៧.៩០%(ទិន្នន័យពីមន្ទីរផែនការខេត្ត)

12376748_1700635426838350_5438927305964524064_n12366465_1700635400171686_4756187388407968631_n12345669_1698661233702436_3372480668354295595_n   12380150_727930100675714_39587177_n