គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ទាត់ចោលការចោប្រកាន់របស់បក្សភ្លើងទៀន និងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនឲ្យបំពានគណបក្សប្រជាជនជាដាច់ខាត


គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ទាត់ចោលការចោប្រកាន់របស់បក្សភ្លើងទៀន និងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនឲ្យបំពានគណបក្សប្រជាជនជាដាច់ខា

 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ៤ចំណុច និងបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សភ្លើងទៀនថា ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ភាពត្រឹមត្រូវ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញមកទាត់ចោលទាំងស្រុងរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន និងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនឲ្យមកបំពានគណបក្សប្រជាជនជាដាច់ខាត។