ឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកកំពង់ស្វាយ


ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកកំពង់ស្វាយ ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ បានដំណើរការប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក លើរបៀបវារៈពីរ ទី១ ពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក ទី២ ពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការស្នាក់ការគណបក្សស្រុក ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត។

IMG_5814IMG_5791 IMG_5803 IMG_5810