ឯកឧត្តម គង់ វិមាន ចាត់វិធានការផ្អាកការតាំងពិព័រណ៍ថៃនៅខេត្តកំពង់ធំ