ឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ក្នុងពីធីខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស នៅឃុំបល្ល័ង្ក