ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីមកពីសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការហ៊ុនសែន ខេត្ត