កិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល នៅភូមិគ្រឹះត្រពាំងស្វាយ