កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម បណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល