ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងសហការី បន្តចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពី COVID-19