សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងដីកាតុលាការកម្ពុជា


12227757_1680841312192876_5049632659445425135_n12208831_1680841332192874_3624593042967933455_n